Regulaminy

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO eventum24.pl

I. Postanowienia wstępne.
1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z portalu internetowego pod adresem https://www.eventum24.pl oraz zasady świadczenia usług przez przedsiębiorstwo BeG Ewa Chrabczak z siedzibą w Szelejewie Pierwszym 62b, 63-820 Piaski, NIP 6961789776 na rzecz Użytkowników usług m.in. polegających na umożliwieniu zamieszczania oraz wyszukiwania ogłoszeń o wydarzeniach na portalu eventum24.pl, czy też promowaniu tych ogłoszeń.
1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu eventum24.pl jest skorzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej eventum24.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, chyba że w regulaminie zastrzeżono inaczej.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Administrator Portalu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.


II. Definicje.
Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
• Portal – serwis internetowy prowadzony przez BeG Ewa Chrabczak umożliwiający zamieszczanie i wyszukiwanie Ogłoszeń, dostępny pod adresem internetowym: www.eventum24.pl
• Administrator Portalu – BeG Ewa Chrabczak z siedzibą w Szelejewie Pierwszym 62b, NIP 6961789776 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej.
• Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy działanie to wymaga zalogowania, czy nie, a w tym Ogłoszeniodawca i Poszukujący.
• Zarejestrowany użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swój unikalny login oraz hasło.
• Niezarejestrowany użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, która nie jest zarejestrowana i zalogowana.
• Ogłoszeniodawca - każda osoba fizyczna lub prawna, lub inna jednostka, która posiada zdolność prawną będąca ogłoszeniodawcą wydarzenia, posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Portalu pozwalające dodawać, modyfikować i usuwać własne ogłoszenia, zarjestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
• Poszukujący – zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik, który wyłącznie poszukuje ogłoszeń na Portalu,
• Ogłoszenie - sporządzona przez uprawnionego Użytkownika (zwanego dalej Ogłoszeniodawcą) treść dotycząca wydarzenia zamieszczana w Portalu na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
• Ogłoszenie promowane - Ogłoszenie, które przez określoną liczbę dni posiada początkową pozycję na liście Ogłoszeń zgodnie z zasadami ujętymi w Cenniku Ogłoszeń Promowanych.
• Wydarzenie – jakiekolwiek legalne zdarzenie jednorazowe lub o charakterze ciągłym np. kurs o dowolnym charakterze umieszczone na Portalu,
• Reklama - graficzna forma prezentowania Reklamodawcy przesłana przez niego na adres reklama@eventum24.pl, posiadająca określone przez Administratora parametry.
• Reklamodawca - osoba prawna lub fizyczna posiadająca nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), zlecająca wyświetlanie reklamy na Portalu.
• Konto użytkownika – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu.
• Cennik — zestawienie ustalanych przez Administratora opłat za usługi świadczone w ramach Portalu, prezentowany w zakładce Cenniki.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który ustala jego treść samodzielnie lub w porozumieniu z organizatorem wydarzenia. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar zorganizowania wydarzenia, którego Ogłoszenie dotyczy.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu i każde Ogłoszenie posiada unikalny identyfikator.
4. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do wydarzenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Wydarzenia, takich jak: jego miejsce, termin (czas), odpłatności za udział w wydarzeniu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za legalność Ogłaszanych wydarzeń.
7. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
8. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
• jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,
• przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, modernizacja, ulepszenie Portalu, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
• opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,
• szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.)
• szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.
10. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
11. Administrator świadczy na rzecz Ogłoszeniodawcy następujące usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, Formularz zamieszczania ogłoszenia, Formularz zamówienia płatnego Ogłoszenia Promowanego, oraz panel do zarządzania własnymi Ogłoszeniami.
12. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
13. Użytkownicy Portalu ponoszą odpowiedzialnośc wobec Administratora za naruszenie postanowień Regulaminu.
14. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są co do zasady przez Administratora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych planowanych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w miarę możliwości w Portalu wcześniej. Administrator nie odpowiada za nagłe przerwy i awarie utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z Portalu i jednocześnie informuje o możliwości ich wystąpienia.
15. Administrator wyłącza wobec Użytkowników niebędących konsumentami odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
16. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.


IV. Konto i rejestracja.
1. Założenie konta jest bezpłatne
● Użytkownik wybiera typ konta
○ Ogłoszeniodawca
○ Poszukujący
● użytkownik podaje nazwę użytkownika
○ składa się tylko z wielkich i małych liter oraz liczb. Minimalna długość to 3 znaki.
● użytkownik podaje adres e-mail
○ unikalny, jeden użytkownik = jeden adres e-mail
● użytkownik podaje hasło
○ minimum 6 znaków, przynajmniej jedna wielka litera, mała litera i
cyfra
● użytkownik ponownie podaje hasło dla potwierdzenia poprawności
● użytkownik akceptuje wymagane zgody,m.in. regulamin serwisu
● po rejestracji do użytkownika na podany adres e-mail trafia wiadomość
z potwierdzeniem założenia konta w serwisie z linkiem aktywacyjnym,
po kliknięciu w który konto zostaje aktywowane w serwisie, a
użytkownik zostaje przeniesiony na stronę główną
● jeżeli użytkownik nie kliknie w powyższy link nie może zalogować się
na swoje konto, ponieważ jest ono nieaktywne
● W przypadku wybrania typu “ogłoszeniodawca” nie jest wysyłany
e-mail z linkiem aktywacyjnym przez system. Wysyła go administrator
poprzez panel CMS po wcześniejszej weryfikacji konta. Administrator ma prawo odmówić aktywacji konta Ogłoszeniodawcy.
■ resetowanie hasła
● użytkownik podaje adres e-mail
● na podany adres e-mail trafia wiadomość z linkiem, którego kliknięcie
powoduje przeniesienie do formularza, gdzie użytkownik podaje nowe
hasło do serwisu
■ logowanie
● użytkownik podaje adres e-mail i hasło do konta
● po zalogowaniu trafia na panel zarzadządzania swoim kontem
■ formularze rejestracji, resetowania hasła oraz logowania są prezentowane
na podstronach.
2. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
◦ Zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu
◦ zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności
◦ wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Portalu przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu.
3. Tworzenie i aktywacja Konta Ogłoszeniodawcy - konto jest tworzone przez upoważnioną do tego osobę reprezentującą dany podmiot, poprzez podanie: nazwy, adresu, NIPu, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, oraz adresu e-mail i numeru telefonu. Utworzyć to Konto oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu podmiotów.
4. Utworzenie Konta Ogłoszeniodawcy obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji).
5. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
6. W przypadku Ogłoszeniodawców, Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Portalu.
7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email.
8. Świadczenie usług przez Administratora w ramach Konta w Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie konta drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Administrator ma 14 dni na usunięcie konta od daty wpływu wniosku.
9. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika.
10. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła.
11. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 6. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.

V. Korzystanie z Portalu.

1. Portal udostępnia informacje na temat wydarzeń umieszczanych przez Ogłoszeniodawców.
2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Portalu:
• połączenie z siecią Internet,
• sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym,
• przeglądarka internetowa,
• konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
• przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych wytycznych obowiązujących w Portalu,
• poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników,
• zgłaszania Administratorowi Portalu zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.
• zgłaszania Administratorowi wszelkich nadużyć.

VI. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń.

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga zalogowania się na wcześniej utworzone konto Ogłoszeniodawcy, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wypełnienia i zatwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę odpowiedniego formularza.
2. Natomiast aktywacja Ogłoszenia Promowanego odbywa się po dokonaniu płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew na rachunek bankowy Administratora wskazany na fakturze Pro forma dostarczonej na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail, o ile wybrane miejsce promowania w danym terminie jest wolne. Formularz Promowania Ogłoszenia uaktywnia się po kliknięciu przez zalogowanego Ogłoszeniodawcę w przycisk Promuj na pasku wybranego Ogłoszenia, w zakładce Moje wydarzenia.
3. Emisja Ogłoszenia bezpłatnego w Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po publikacji (aktywacji) i trwa do dnia zakończenia wydarzenia, po czym Ogłoszenie jest automatycznie przenoszone do Archiwum i tam jest nadal dostępne. Natomiast emisja Ogłoszenia Promowanego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania rachunku Administratora i trwa co do zasady 7/14/28 dni.
4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim, ale może zawierać obcojęzyczne zwroty i wyrazy powszechnie używane w języku polskim (np. faux pas, cito, facebook, selfie, support itp.).
5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także usunąć Ogłoszenie. Z Archiwum Ogłoszenie może zostać usunięte wyłącznie przez Administratora.
6. Po upływie terminu wydarzenia Ogłoszenie przestaje być automatycznie widoczne w aktualnych wynikach wyszukiwania i przechodzi do Archiwum.
7. Ogłoszenia Promowane będą publikowane na stronie Portalu jako, prezentowane przed Ogłoszeniami bezpłatnymi (niepromowanymi) zwanych zwykłymi na wybrany przez Ogłoszeniodawcę z Cennika okres. Po upływie tego czasu, przyjmują właściwości Ogłoszenia bezpłatnego.


VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjami Portalu. Zamieszczenie określonych treści przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Portalu lub Użytkowników.
3. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych czy promocyjnych bez zgody Administratora Portalu.
4. Wprowadzone przez Użytkownika informacje, stają się własnością Portalu, zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.
5. Publikując treści na Portalu Użytkownik:
• oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów
• udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
◦ wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
◦ wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów
◦ publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów.


VIII. Zasady odpowiedzialności
1. Administrator umożliwia Ogłoszeniodawcom umieszczanie Ogłoszeń w Portalu nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje lub też stanowią ogłoszenia, o których mowa w pkt. VI.7 poniżej .
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron (np. Ogłoszeniodawca, Organizator, Uczestnik Wydarzenia) umów związanych z Ogłoszeniem.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, ani miejsc w których się odbywają.
6. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
7. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
• powszechnie uznane za obraźliwe,
• nawołujących do nielegalnych zgromadzeń (wieców, blokad, „ustawek” itp.) oraz utrudniających funkcjonowanie społeczeństwa i kraju,
• noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
• naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
• szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,
• wprowadzające w błąd.
8. Administrator nie odpowiada za:
• brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
• działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.
9. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub Portalu albo w inny sposób szkodzi Administratorowi lub Portalowi.
10. W sytuacji gdy Konto lub działalność Poszukującego lub Ogłoszeniodawcy w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika Poszukującego lub Ogłoszeniodawcy jego tożsamości lub osobowości prawnej. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Administrator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika Poszukującego lub Ogłoszeniodawcy.

IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik Poszukujący bądź Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, nie później niż 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Nie dotyczy to emisji umieszczonych w Archiwum.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacja@eventum24.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt I.
3. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika Poszukującego bądź Ogłoszeniodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Administratora w powyższym terminie oznacza, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona mailowo lub w formie papierowej.
4. Zalecane jest podanie przez Reklamującego w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Administratora w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
• link do Ogłoszenia lub jego unikatowy numer,
• okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
• określenie żądania Reklamującego (żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową - lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy - dotyczy Ogłoszeń Promowanych),
• danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację lub Klientem.
5. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.


X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na Portalu, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 1 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami niebędącymi konsumentami będą rostrzygane przez sąd właściwy dla Administratora.
5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: reklamacje@eventum24.pl.

 

REGULAMIN PORTALU REKLAMOWEGO eventum24.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin Portalu zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych w Portalu internetowym www.eventum24.pl obsługiwany jest przez przedsiębiorstwo BeG Ewa Chrabczak, Szelejewo Pierwsze, nr 62 b, 63-820 Piaski NIP 6961789776 Regon 382825658, reprezentowane przez panią Ewę Chrabczak (Administrator Portalu).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Portal eventum24.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.

II. Definicje

1. Portal eventum24.pl - oznacza portal zorganizowany pod adresem www.eventum24.pl łączący podmioty ogłaszające wydarzenia z osobami poszukującymi informacji o wydarzeniach.
1. Cennik Usług Reklamowych - cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi Reklamowe, udostępniony na stronie internetowej www.eventum24.pl znajdujący się na podstronie Cenniki.
2. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
3. Usługi Reklamowe - oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Portal www.eventum24.pl na stronach portalu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności poprzez umieszczanie banerów reklamowych na zasadach określonych w Cenniku Usług Reklamowych.
4. Zleceniodawca - oznacza każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą Usługę reklamową w portalu eventum24.pl, która zawiera umowę z Portalem w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Zleceniodawcą jest również agencja reklamowa lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
5. Jednostka Reklamy Internetowej/Baner - to ściśle określona pod względem technicznym forma prezentacji Reklamy w portalu.
6. Plan Emisji - oznacza plan określający zakres czasowy, lokalizację i liczbę emisji Jednostek Reklamy Internetowej zgodnie z Cennikiem Usług Reklamowych.
7. Zlecenie reklamowe - oznacza kierowaną do portalu eventum24.pl ofertę zawarcia Umowy Reklamowej, złożoną na formularzu dostępnym na stronie www.eventu24.pl, która określa m.in. rodzaj zamawianej Reklamy (określenie baneru), Plan Emisji, termin przyjęcia Zamówienia Reklamy przez Portal.
8. Umowa Reklamowa - oznacza umowę zawartą na skutek przyjęcia zlecenia reklamowego przez portal eventum24.pl, na podstawie której portal zobowiązuje się do świadczenia Usługi reklamowej w zamian za zapłatę wynagrodzenia.
9. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc wyświetlania Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia.III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Portal eventum24.pl

1. Portal świadczy na rzecz Zleceniodawcy odpłatne Usługi reklamowe polegające na umieszczeniu i wyświetlaniu zgodnie z Umową reklamową:
• bannera reklamowego - graficznego elementu reklamowego, opracowanego w formie elektronicznej, zatwierdzonego przez Portal na zasadach określonych w Cenniku Usług Reklamowych z możliwością aktywnego linku do strony podanej przez Zleceniodawcę.
2. Czas trwania reklamy jest określony Umową Reklamową.
3. Portal świadczy Usługi reklamowe wyłącznie na rzecz podmiotów spełniających kryteria Zleceniodawcy określone w niniejszym regulaminie.
4. Wzór i treść banneru opracowuje i dostarcza Zleceniodawca. Zleceniodawca oświadcza, że treść baneru nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osób trzecich oraz praw do znaku towarowego.
5. Treść linku aktywnego dostarcza i weryfikuje po rozpoczęciu emisji Zleceniodawca.
6. Dane techniczne banneru, znajdują się na witrynie portalu w zakładce Cenniki.
7. Każdy Slajder reklamowy składa się z trzech banerów (slajdów). Baner posiadający priorytet wysoki wyświetla się jako pierwszy, następnie wyświetlany jest baner z priorytetem średnim, a jako trzeci wyświetla się baner z priorytetem niskim. Jeżeli priorytet wyższy jest wolny, to reklama z priorytetem niższym wyświetla się wcześniej.
8. Dla miejsc emisji: Lista Ogłoszeń Aktywnych (między promowanymi a zwykłymi), Lista Ogłoszeń Aktywnych (między wynikami) oraz Karta Ogłoszenia Aktywnego priorytet wysoki oznacza wyświetlanie reklamy jako pierwszej w slajderze między wynikami z całej Polski, priorytet średni oznacza wyświetlanie reklamy jako drugiej (o ile pierwszy baner jest zajęty) tylko między wynikami z wybranego województwa (na jednym zleceniu można wybrać do pięciu województw, przy czym cena dotyczy jednego województwa), priorytet niski oznacza wyświetlanie reklamy jako trzeciej (o ile dwa wyższe priorytety są zajęte) tylko między wynikami wybranego powiatu (na jednym zleceniu można wybrać do pięciu powiatów, przy czym cena dotyczy jednego powiatu).
9. Dla miejsc emisji: Strona Główna, Formularz Dodawania Ogłoszenia, Lista Ogłoszeń Archiwalnych oraz Karta Ogłoszenia Archiwalnego reklama z priorytetem wysokim wyświetla się jako pierwsza, z priorytetem średnim jako druga, a z priorytetem niskim wyświetla się jako trzecia (jeżeli priorytet wyższy jest wolny, to reklama wyświetla się wcześniej), bez podziału na poszukiwanie terytorialne.
10. Na Stronie Głównej, Liście Ogłoszeń Aktywnych oraz Liście Ogłoszeń Archiwalnych reklama będzie się wyświetlała co piąty wynik.

IV. Warunki świadczenia Usług reklamowych

1. Administrator Portalu eventum24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy reklamowej oraz wyświetlania Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych ze stylem lub polityką Portalu i mogących działać na szkodę Portalu lub też wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w Polsce prawem lub też co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawa osób trzecich, a w tym prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego.
2. Warunkiem publikacji Reklamy jest zapłata pełnej ceny za Reklamę.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Portal urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, Portal uprawniony jest do wstrzymania wyświetlania Reklamy.
4. Portal nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Zleceniodawcy ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za szkodę powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści bezprawnej lub też powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści, w stosunku, do której zostało skierowane do Portalu urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę lub też zawiadomienie podmiotu trzeciego informujące, że banner narusza prawa osób trzecich
5. W przypadku uzyskania wiadomości bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Reklamy Portal zawiadomi Zleceniodawcę o wstrzymaniu wyświetlania Reklamy.
6. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
7. Portal nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
8. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia drogą elektroniczną wszystkich informacji wymaganych w formularzu Portalu, niezbędnych do wykonania Usługi reklamowej w formie zgodnej z wymogami zamawianej Jednostki Reklamy Internetowej. Zleceniodawca powinien złożyć zamówienie najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem pierwszego wyświetlenia Reklamy.
9. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia dostępności wybranego terminu w Harmonogramie reklam, który znajduje się na podstronie Cenniki, tuż pod cennikami. Należy tak dobrać termin emisji reklamy, aby nie pokrywał się z innym terminem żadnym dniem. O pierwszeństwie rezerwacji terminu decyduje data wpływu Zlecenia do Portalu. Jeżeli termin emisji był w Harmonogramie wolny, ale Zlecenie przesłane przez innego Zleceniodawcy wpłynęło wcześniej, to Administrator niezwłocznie o tym poinformuje drogą e-mailową i zaproponuje inny termin.
10. Emisja rozpoczyna się o godzinie 00:00 danego dnia.
11. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy składaniu Zlecenia Reklamowego przy użyciu strony www.eventum24.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
12. Wymogi zamawianej Jednostki Reklamy Internetowej uzgadniane są ze Zleceniodawcą w Umowie Reklamowej. Wymagania dla banneru reklamowego to: forma pliku JPG lub PNG, wymiary: 1250x50 px, maksymalny rozmiar 5 MB.
13. Zleceniodawca ma prawo poprosić drogą e-mailową na adres raporty@eventum24.pl o raport z emisji reklamy (po jej zakończeniu), podając w zgłoszeniu szczegóły zamówienia (zwłaszcza nr zamówienia). Administrator zobowiązuje się do przesłania raportu na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
14. Zleceniodawca odpowiada wobec Administratora za naruszenie warunków niniejszego Regulaminu. Zleceniodawca w szczególności ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności ich praw autorskich. Zleceniodawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Administratora z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za uiszczone kary, grzywny oraz opłaty. W celu wykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca zobowiązuje się, że po otrzymaniu informacji o wytoczeniu przeciwko Administratorowi powództwa lub wszczęciu w stosunku do Administratora postępowania przed jakimkolwiek sądem lub organem, zwolni Administratora od odpowiedzialności, przejmując na siebie takie roszczenie i obowiązki związane z takim postępowaniem (o ile będzie to prawnie możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od powyższego Zleceniodawca zwróci wszelkie wydatki i koszty, które Zamawiający poniósł w związku z takim postępowaniem, w tym w szczególności kosztami sądowymi, kosztami obsługi prawnej i odsetkami.

V. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Reklamowych

1. Zawarcie Umowy Reklamowej wymaga złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia Reklamowego w formie formularza zamówienia umieszczonego na stronie www.eventum24.pl w zakładce Zamów reklamę oraz przyjęcia zlecenia przez Administratora. Zlecenie reklamy powinno zawierać: nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii: adres www (nieobowiązkowy), symbol reklamy z cennika, datę rozpoczęcia emisji, czas emisji, priorytet, zasięg (Polska, województwa, powiaty) oraz załączony materiał elektroniczny w pliku o formatach JPG lub PNG a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń lub uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
2. Portal eventum24.pl potwierdza otrzymanie Zlecenia Reklamowego przesyłając Fakturę pro forma za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu, pod rygorem nieważności. Do zawarcia Umowy reklamowej dochodzi w drodze przyjęcia Zlecenia reklamowego przez Portal w terminie do 3 dni roboczych od dokonania Zlecenia Reklamowego w drodze powyżej wskazanej. Reklama zostaje umieszczona w Portalu po otrzymaniu przez Portal pełnej kwoty widniejącej na fakturze i wysłaniu przez Portal do Zleceniodawcy zwykłej faktury.
3. W przypadku braku odpowiedzi portalu eventum24.pl w terminie powyżej wskazanym, poczytuje się w razie wątpliwości, iż do zawarcia Umowy Reklamowej nie doszło.
4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury profroma w terminie, umowa wygasa z upływem ostatniego dnia terminu płatności. Zarezerwowany czas emisji wówczas przepada.
5. Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy zlecają Usługi reklamowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

VI. Prawo do modyfikacji i anulowania zlecenia

1. Portal eventum24.pl zapewnia Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie jedynie po wyrażeniu przez Portal zgody na zakres proponowanych Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
2. Oświadczenie woli Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone na adres poczty elektronicznej: reklama@eventum24.pl zaczynając tytuł e-maila wyrazem „Modyfikacja” nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy. Po upływie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia Portalowi oświadczenia o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, w przypadku, w którym Portal nie odpowie na taką ofertę, poczytuje się w razie wątpliwości, iż Portal nie wyraził zgody na dokonanie Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
3. W przypadku nieprzyjęcia oferty Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru: zrezygnować z emisji Reklamy. Pomimo decyzji o niewyświetlaniu reklamy, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty.
4. W sytuacji:
1. niedostarczenia przez Zleceniodawcę materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w Portalu co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy, lub
2. dostarczenia przez Zleceniodawcę materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Regulaminie, zleceniu lub w terminie późniejszym niż na 3 (słownie: trzy) dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy, lub
3. kiedy do wykonania Umowy Reklamowej nie doszło z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Portalowi wynagrodzenia w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego pomimo niewyświetlenia Reklamy.
5. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn nieleżących po stronie Administratora, uprawnia Administratora do naliczenia kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia z umowy i zaliczenia wpłaconej kwoty na poczet kary umownej.

VII. Tryb reklamacyjny

1. W przypadku niewyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy Portalu, Portal zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania Reklamy w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie na Portalu.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu niewyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy Portalu, jeżeli nie zawiadomi Portalu na adres poczty elektronicznej reklama@eventum24.pl o wadach wyświetlania Reklamy w terminie jednego dnia od zauważenia wady, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia emisji Reklamy. E-mail ten powinien zawierać nr zlecenia lub faktury oraz temat „Wada”.
3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku dokonania płatności wynikających z Usług Reklamowych wobec Portalu.
4. Portal zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

VIII. Warunki płatności i fakturowanie

1. Wynagrodzenie należne Portalowi za Usługi Reklamowe jest ustalane na podstawie Cennika dostępnego na stronie www.eventum24.pl (zakładka: Reklama) w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę.
2. Faktury pro forma są wystawiane przez Portal, w ciągu 7 dni od daty złożenia zlecenia Reklamowego chyba że Umowa Reklamowa stanowi inaczej.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury pro forma zlecenia na podane dane, chyba że Zlecenie Reklamowe stanowi inaczej.
4. Wszelkie faktury będą przesyłane drogą elektroniczne na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w formularzu, w formacie pdf.
5. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie, Portal będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, co nie uchybia uprawnieniu Portalu do naliczania kar umownych na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
6. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Portal.
7. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec Portalu za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
8. Cennik Reklam obejmuje ceny netto za Usługi Reklamowe Portalu, a wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę.

IX. Zakres odpowiedzialności portalu eventum24.pl.

1. Portal jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Reklamowych, jeżeli jest to spowodowane:
1) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
2) przyczynami niezależnymi od eventum24.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Reklamowych.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło nie z winy Portalu.
4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
5. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zleceniodawcy, w szczególności korzystania przez niego z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
6. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Zleceniodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądowego lub administracyjnego.
7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Portalu jest Regulamin oraz Umowa reklamowa. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Portalu.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.eventum24.pl
2. O zmianie Regulaminu Prowadzący Portal poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 1 dzień od dnia zamieszczenia informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy Usługi Reklamowej jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.