Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Dla portalu „eventum24.pl”

 

 

 

DEFINICJE
Portal – portal internetowy prowadzony przez BeG Ewa Chrabczak z siedzibą w Szelejewie Pierwszym 62b, 63-820 Piaski pod adresem: www.eventum24.pl, NIP 6961789776.

Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy działanie to wymaga zalogowania, czy nie, a w tym Ogłoszeniodawca i Poszukujący. 
Ogłoszeniodawca – każda osoba fizyczna lub prawna, lub inna jednostka, która posiada zdolność prawną będąca ogłoszeniodawcą wydarzenia, która zamieszcza wdarzenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub społeczną, posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora Portalu pozwalające dodawać, modyfikować i usuwać własne ogłoszenia Niezarejestrowany użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, która nie jest zarejestrowana i zalogowana. 
Zarejestrowany użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, posiadający swój unikalny login oraz hasło
Poszukujący - zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik, który wyłącznie poszukuje ogłoszeń na Portalu
Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Regulamin - Regulamin Portalu prowadzonego pod adresem www.eventum24.pl;

 

 


ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, jest BeG Ewa Chrabczak, Szelejewo Pierwsze, nr 62 b, 63-820 Piaski NIP 6961789776 Regon 382825658, reprezentowane przez panią Ewę Chrabczak, (zwana dalej "Administratorem").
Z Administratorem danych można się kontaktować pisemnie kierując korespondencję na adres wskazany w ust. 1 lub e-mailowo, pod adresem: biuro@eventum24.pl.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej zwanym: „RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. w niniejszym dokumencie informujemy Użytkowników i Klientów o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy ich dane osobowe (dalej jako „dane"), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
Użytkownik, który korzysta z Portalu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Portalu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Portalu lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Portalu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
Zakres zbieranych danych osobowych. 
Użytkownicy zakładający konto w Portalu są zobowiązani do podania informacji, m.in. takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje. Użytkownicy udostępniają informacje w swoich publicznych Ogłoszeniach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. 
Dane są procesowane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu, do dostarczenia usług w ramach Portalu, realizacji płatności, wyświetlania reklam i odpowiednich treści, dostosowanych do preferencji użytkowników. W tym celu wykorzystujemy posiadane informacje na temat Użytkowników, a w szczególności dane o zainteresowaniach, kontaktach i działaniach w celu personalizacji reklamy i udostępnianiu treści Portalu. 
Podanie danych osobowych w polach wymaganych podczas rejestracji jest niezbędne do korzystania z Portalu. Dane gromadzone są wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zapisów Regulaminu Portalu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Użytkowników lub Klientów, w stopniu wymaganym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  
Administrator przetwarza dane użytkowników podane dobrowolnie podczas rejestracji na Portalu oraz w trakcie korzystania z niego. Administrator gromadzi w szczególności treści, wiadomości i inne otrzymywane od Użytkowników lub Klientów wiadomości, dane o tworzeniu treści, korzystaniu z funkcji Portalu. Ponadto gromadzimy informacje o tym jak Użytkownik korzysta z naszych produktów, o rodzajach wyświetlanych treści. Przetwarzamy również dane poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) oraz poprzez zapisywanie technicznych logów. Administrator może przetwarzać dane o lokalizacji. 
Jeżeli Użytkownik korzysta z usług oferowanych w ramach Portalu lub dokonuje płatności, przetwarzamy dane o dokonywanych transakcjach, a w tym dane o płatnościach. Są to m.in. numery i inne dane kart debetowych lub kredytowych, dane kont i informacje przesyłane Administrator w ramach Portali gromadzi i przetwarza dane  osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Administrator w ramach Portalu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
Administrator  w ramach Portalu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, a w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

 

Podstawa i cel przetwarzania danych. 

 

Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Portalu w następujących celach:
zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Portalu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Portalu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz
oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
Wykorzystujemy posiadane informacje również do tego, aby rozwijać, testować i udoskonalać nasze usługi, a tym prowadzić badania i sondaże oferowanych usług. 
Przetwarzamy dane Użytkowników również w celu wypełnienia zobowiązań w związku z udostępnieniem Użytkownikom Portalu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, gdy wypełniamy obowiązki prawne i realizujemy prawnie uzasadniony cel Administratora lub osoby trzeciej, jak również w określonych przypadkach w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe oznacza, że dane są przetwarzane przede wszystkim w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Portalu, informowania o planowanych pracach technicznych, informowania o istotnych zmianach konfiguracyjnych, informowania o zmianach regulaminów, świadczenia usług oferowanych w ramach portalu, wypełnienia zobowiązań nałożonych przez przepisy prawa, badania satysfakcji użytkowników, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami oraz do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora.
Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. 
Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Portalu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
Udostępnianie danych. 
Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Portalu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
Administrator   udostępnia dane organom publicznym jeżeli zwrócą się do niego i przedstawią ku temu ważną podstawę prawną.
W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników bez wyraźniej zgody Użytkownika. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Portalu.
Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Portal lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 

 


POLITYKA COOKIES
Portal  zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:
możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora danych, w tym w szczególności Użytkowników, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
▪Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
▪Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Administrator danych informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony Serwisu
Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
Administrator w ramach Portalu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
„wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.

 

 VII. Uprawnienia Użytkowników. 

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Portalu są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu lub aplikacji mobilnej Serwisu.
Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Analytics, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com 
lub 

http://www.networkadvertising.org.

Użytkownicy Portalu mają prawo:
żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże może uniemożliwić korzystanie z Portalu, 
żądać przeniesienia dostarczonych danych przetwarzanych, 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej. Polskiej Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownicy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub w celach związanych z marketingiem bezpośrednim jak również wnieść sprzeciw wobec profilowania.
Administrator ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane, a jeżeli dane zostały już upublicznione, podjąć wszelkie działania, aby zostały usunięte wraz z kopiami w następujących sytuacjach:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
Środki bezpieczeństwa 
Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Portalem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 


Postanowienia końcowe. 
Wszelkie pytania oraz wnioski, dotyczące przetwarzania danych osobowych, można przesyłać pocztą tradycyjną na adres lub mailem na adresy Administratora wskazane w akapicie I.
Administrator zastrzega możliwość dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Administrator będzie informować użytkowników o zmianach w Polityce przed ich wprowadzeniem.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.